Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWOJABIELIZNA.EU

 

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów z Prowadzącym Sklep Internetowy pod nazwą Twojabielizna.eu pod adresem internetowym www.twojabielizna.eu i stanowi integralną część zawartych za pośrednictwem tej strony internetowej umów sprzedaży. Postanowienia regulaminu udostępniane są Klientom za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz na życzenie Klienta nieodpłatnie w formie wydruku w siedzibie Prowadzącego Sklep internetowy.

Sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę pod firmą ROMINCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25, NIP: 676-10-67-392, tel. +48 883 310 122, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000200520, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS.

Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część każdej umowy zawartej za pośrednictwem witryny www.twojabielizna.eu chyba, że Strony umowy wyraźnie wyłączą stosowanie wszystkich bądź niektórych zapisów regulaminu.

Stroną umowy ze Sklepem internetowym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Skutki złożenia oświadczenia przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Produkty zakupione od Prowadzącego Sklep internetowy mogą być dostarczane do wskazanego przez Klienta miejsca na terenie Polski. Dostawa produktów do miejsca znajdującego się poza granicami Polski wymaga indywidualnych uzgodnień z Prowadzącym Sklep internetowy.

Zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Produkty i ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w formie Zamówień. Nie stanowią one natomiast oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Prowadzący Sklep internetowy może prowadzić akcje promocyjne oferujące szczególne korzyści dla Klientów. Zasady akcji promocyjnych, o ile to z nich wyraźnie nie wynika, nie zmieniają postanowień niniejszego regulaminu.

 

2. Wyjaśnienie pojęć:

Ilekroć w regulaminie używa się niżej wymienionych pojęć, przyjmuje się następujące ich znaczenie:

Prowadzący Sklep internetowy: ROMINCO POLSKA sp. z o.o.;

Sklep internetowy: zorganizowana struktura informatyczna zamieszczona pod adresem www.twojabielizna.eu służąca do zawierania drogą elektroniczną umów sprzedaży;

Klient: osoba fizyczna, która, w zakresie nieobjętym prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zawiera z Prowadzącym Sklep internetowy umowę sprzedaży, jak również podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z Rominco czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Strony: Klient i Prowadzący Sklep internetowy;

Zamówienie: oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza znajdującego się pod adresem www.twojabielizna.eu,

Zapłata ceny: uznanie rachunku bankowego Prowadzącego Sklep Internetowy kwotą równą sumie wskazanej na stronach internetowych sklepu cenie sprzedaży zamówionych towarów oraz kosztom wysyłki lub zapłata gotówkowa;

 

Zamówienia

Składając zamówienie Klient jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres doręczenia zamówionych produktów, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP. W przypadku zamówień składanych przez podmioty prowadzące działalność niezbędne jest podanie informacji koniecznych do wystawienia faktury VAT.

Koniecznym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, (Dz.U. nr 133 poz. 883). Klient jest uprawniony do wglądu i żądania poprawienia bądź sprostowania danych osobowych. Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystane w zakresie niezbędnym do przesłania informacji o wykonaniu umowy. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych w ramach utworzonego na podst. ust. 3.1. regulaminu profilu Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania umów sprzedaży, jakie Strony mogą zawierać w przyszłości po złożeniu pierwszego zamówienia.Składając zamówienie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego, z którego w każdej chwili może się wypisać. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

Prowadzący Sklep internetowy zapewnia przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego prowadzonego przez Rominco skompletować zamówienie, wybrać miejsce dostarczenia towaru, sposób dostawy i płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Rominco oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, z jakichkolwiek powodów, Rominco niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Rominco za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@jasminum.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Rominco.

W przypadku określonym w punkcie 3.7 powyżej, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Rominco zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostanie niezwłocznie wysłana przez Rominco wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania od Rominco przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Rominco. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z:

potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji

załącznikami w formacie .pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wzoru formularza reklamacji,

informacją o przedmiocie świadczenia,

informacją o sposobie porozumiewania się z Klientem,

informacją o adresie, pod którym konsument może składać reklamacje,

informacją o łącznej cenie towaru wraz z podatkami oraz kosztami przesyłki oraz innymi kosztami,

obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

Prowadzący Sklep internetowy może odmówić realizacji złożonego Zamówienia, a tym samym odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 10 dni od daty złożenia zamówienia, jeżeli:

Klient nie dokona w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia zapłaty ceny;

zamówienie obejmuje nieprawdziwe lub niekompletne dane Klienta, co skutkuje lub może skutkować niemożliwością prawidłowej realizacji zamówienia umowy sprzedaży lub Klient wezwany do uzupełnienia bądź poprawienia tych danych nie dokona tego w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia;

zamówiony towar jest niedostępny w magazynie Prowadzącego Sklep Internetowy;

 

Klient może zrezygnować z realizacji złożonego zamówienia, a tym samym odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Powyższe nie uchybia ustawowym uprawnieniom konsumentów do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Oświadczenia o anulowaniu zamówienia Prowadzący Sklep internetowy oraz Klient będą przekazywać drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta bądź adres e-mail Prowadzącego Sklep Internetowy.

 

Ceny towarów

Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w formularzu zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Klientowi drogą mailową. W razie rozbieżności w/w cen, wiążąca jest cena wskazana w formularzu zamówienia w momencie składania zamówienia przez Klienta (w momencie złożenia oferty przez Klienta).

Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu mogą ulegać zmianie, jednakże zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

Płatności i realizacja Zamówień

Płatności za zamówiony towar mogą być dokonywane:

w drodze przelewu bankowego bezpośrednio na rachunek Prowadzącego Sklep Internetowy nr 97 1140 1081 0000 3511 8400 1029

w drodze płatności elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24/dotpay/PayU.

w formie gotówkowej w przypadku osobistego odbioru towaru z magazynu Prowadzącego Sklep Internetowy z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Prowadzący Sklep Internetowy nie dokonuje wysyłki towaru za pobraniem.

Zamówienia będą realizowane poprzez Prowadzącego Sklep Internetowy za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub transportem własnym Prowadzącego Sklep Internetowy. Koszty przesyłki zostaną wskazane Klientowi każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Klient składając zamówienie upoważnia Prowadzącego Sklep Internetowy do zawarcia w jego imieniu z wybraną firmą Kurierską bądź Pocztą Polską stosownej umowy o doręczenie zakupionego towaru.

Realizując Zamówienie Prowadzący Sklep internetowy doręczy Klientowi wraz z zamówionymi towarami paragon fiskalny, a na życzenie Klienta również fakturę VAT.

Zamówienie (wysyłka towaru) realizowane jest najpóźniej w następnym dniu roboczym po zapłacie ceny. Ryzyko uszkodzenia bądź utracenia towaru obciąża Prowadzącego Sklep Internetowy do momentu odebrania przesyłki przez Klienta.

 

Reklamacje

Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Rominco. Rozbieżności pomiędzy wyglądem produktu na stronie Sklepu Internetowego, a wyglądem Produktu dostarczonego wynikające z uwarunkowań technicznych związanych z publikacją fotografii produktu (odcienie, światło, kolory, powiększenia etc.) nie stanowią wady towaru bądź niezgodności towaru z umową sprzedaży.

Rominco w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Rominco Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód) do Rominco.Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem http://twojabielizna.eu/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/3 Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient, chcąc złożyć reklamację, może, lecz nie musi korzystać, ani się nim kierować.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Rominco dostarczyć wadliwy towar na adres Rominco: ROMINCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25, z dopiskiem „Reklamacja”.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Rominco niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Rominco zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Rominco za nabycie danego produktu.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@jasminum.pl .

 

Zwrot towaru i odstąpienie od umowy sprzedaży

Konsument jest uprawniony w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres office@jasminum.pl . Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia, stanowiącego złącznik numer 2 do niniejszego regulaminu. Formularz odstąpienia stanowi jedynie przykład, z którego Konsument, chcąc odstąpić od umowy, może, lecz nie musi korzystać, ani się nim kierować.

Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klient jest zobowiązany przesłać na w/w adres otrzymany towar oraz dowód zakupu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód).

Uprawnienie do odstąpienia do umowy nie przysługuje w przypadku umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Postanowienia końcowe

Klient dokonując Zamówienia, jest zobowiązany do podawania prawdziwych i kompletnych informacji. Prowadzący Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z podania informacji nieprawdziwych bądź niepełnych.

Wszyscy Klienci, w ramach dokonywania czynności objętych zakresem normowania niniejszego regulaminu, objęci są bezwzględnym zakazem dostarczania informacji bezprawnych.

Rominco respektuje wszelkie prawa Klientów, przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

Prowadzący Sklep internetowy jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Jednocześnie Prowadzący Sklep poinformuje za pośrednictwem poczty e-mailowej Klientów, którzy wyrazili życzenie otrzymywania newslettera sklepu o zmianie regulaminu. Do umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia dotychczasowe.

W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

 

Załącznik numer 1

 

POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [ROMINCO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25, tel. +48 606441171, fax: +48 12 430 33 69 e-mail: office@jasminum.pl ] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: http://twojabielizna.eu/pl/i/Regulamin-sklepu/2 . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

ROMINCO Polska Sp. z o.o.

ul. Półłanki 80/502

30-740 Kraków,

z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Załącznik numer 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

ROMINCO Polska Sp. z o.o.

ul. Lubicz 25

31-503 Kraków,

e-mail: office@jasminum.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /umowy dostawy następujących rzeczy(*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):____________________________________________

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):____________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):_____________________________________

 

Adres konsumenta(-ów):________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów):_________________________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:_____________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
stat4u
Sklep internetowy Shoper.pl